بازدید ازمزرعه عروسک ها

مزرعه عروسک ها در یکی از مزارع اردکان پر از عروسک هایی است که ...